užsiausti

užsiausti
1 užsiaũsti, užsiaũčia (ùžsiaučia), ùžsiautė NdŽ 1. tr. apgobti, apdengti ką kuo: Ùžsiautė vaiką apsiaustu 1. | refl. tr., intr. Vkš: Nors pečius užsisiaũsk kuo, eidamas į pašalį – teip vėjas duoda Srv. Eigulys skara užsisiaũtęs važiuodavo Grz.uždengti, užgobti, užmesti ant ko: Ùžsiautė gūnią ant arklio 1. Matai, lyna – užsiaũsk mergelei vilnonelę ant galvos Vkš. | refl. tr., intr. M, Š, Rtr, 1: Užsisiaũsk apsiaustą ant viršaus, bus šilčiau J. Užsisiaũsk ką šilčiau, šiandie šalta Jrb. Kad neperšaltum eidamas į daržinę, užsisiaũsk paltą Srv. Kuską užsisiaũtusi i sėda Eig. Kuską už gerą darbą gavau užsìsiautamą LKT80(Ub). Jin negali užsivilkt, eina užsisiaũtus Pc. 2. tr. aplink apsupti, apgulti: Medlinčiai ùžsiautė visą mišką, kad vilkai neišbėgtum J. Rusai vokyčius ùžsiautė tam beržyne Erž.užeiti už akių, pastoti kelią: Už akių tai motriškai noram užeiti, užsiaũsti ir paklausti, ko ji čia vaikščioja Kv. Čia traukia vaiską, nori užsiaũsti Gs. Ka mudu ėjova Nemunu, tai iš užpakalio mudu ùžsiautė Sdr.apjuosti, apriesti: Ponas laukais dvaro ùžsiautė, lygu salo[je] esam mes mužikai J.užtverti: Liepė užslėptosioms virtinėms užpakalį lietuviams užsiausti S.Dauk.užimti: Par pirmąjį karą anie buvo užsiaũtę didelius plotus Knt. 3. tr., intr. aplink užtraukti, užtiesti, užmesti: A partemps kokį šniūrą ten, ką, a dratą užsiaũs, i reikėjo mokėties bilietą Lpl. Užsiaũsma tas dvi drobules [per upelį], i būs žuvies Vkš. 4. tr. Sv rėčiu, sietu kratyti grūdus sukant, kad pelai ir šiaudagaliai iškiltų į paviršių: Užsiaũst reikia grūdai, ba juosu daug špūro Ml. Užsiaũt' grūdus i papil' pečiun Ml. | refl. prk.: Užsisiaũčia viršun (po kiek laiko iškyla) visi blogi darbai Dglš. 5. tr. NdŽ grūdus siaučiant, uždirbti. 6. refl. susiaurėti: Atsisuku – žmogus i ne žmogus: y[ra] nu apačios platus, o viršus ta toks užsisiaũtęs Jdr. 7. intr. užduoti, užkirsti, smogti: Jam parausin kai ùžsiautė, daugiau nereikėjo Ds. Povilui gerokai turguje ùžsiautė par sprandą Šlv. Norėdamas iš pečio užsiausti su kirviu ąžuoluo, sau koją įkirtęs S.Dauk. 8. tr. staigiu mostu pasukti aplink: Kažno kaip koją kai ažusiaũs šokdamas vaikas – ir aukštienykas Sdk.užsimoti kirčiui: Aš skaldžiau malką. Kad tik norėjau siūtį užsiausti, pamačiau šimtakojį S.Dauk. 9. intr. šnek. greitomis užvalgyti: Dėl to tu nenori valgyti, kad tu ùžsiautei Skr. \ siausti; antsiausti; apsiausti; atsiausti; dasiausti; įsiausti; išsiausti; nusiausti; pasiausti; parsiausti; persiausti; prasiausti; prisiausti; susiausti; užsiausti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • užsiausti — užsiaũsti vksm. Kažkàs ùžsiautė mán káilinius …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • užsiausti — 2 užsiaũsti, užsiaũdžia, ùžsiaudė intr. suošti, užošti: Žali medžiai graudingai užsiaudė, lenkdami lig žemės puikias savo galvas Pč. siausti; atsiausti; pasiausti; susiausti; užsiausti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užsiaušti — 2 užsiaũšti išaušti ant ko: Užsitemo saulužėlė, užsiaũšo aušružėlė ant seselės kapelio JD627. aušti; apaušti; ataušti; išaušti; nuaušti; paaušti; praaušti; užsiaušti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užšiaušti — tr. 1. NdŽ šiaušiant užšukuoti aukštyn (plaukus). 2. NdŽ prk. užpykdyti, sukiršinti: Skersomis akimis veiza, kitus užšiauša priš artimą savo brš. šiaušti; atšiaušti; išsišiaušti; nušiaušti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užsiautimas — užsiautìmas sm. (2) DŽ1 1. refl. NdŽ → užsiausti 1 (refl.). 2. → 1 užsiausti 3: Žėdno ažusiautimo žuves gauna J.Jabl. 3. NdŽ → 1 užsiausti 5 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antsiausti — 1 antsiaũsti, añtsiauta, añtsiautė (ž.) tr. uždengti, užgaubti, užsiausti: Ką šiandien piemenie antsiaũsi? Jdr. Nu ir dabar baltą drobulę añčsiautė, ančklojo Lk. Tokį kilimą ant pečius antsiautusios, ant dešiniuoju pečiu segele susegė S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • siūtis — 1 siū̃tis sm. (2) DŽ, NdŽ, sf., siūtìs sf. (4) NdŽ, Ds, Prng, Rk, siūtìs sm. (4) OG243; G108, LsB293, BŽ51 1. Trgn, PnmR vienas kirtis dalgiu, pjautuvu, kirviu (javus ar žolę pjaunant, kapojant ką): Siū̃tis – ažumetimas pjautuvu arba dalge Gmž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apaušti — 2 apaũšti tr. Jdr užtikti kur auštant, apšvisti: Apaũšo mus pro mišką bevažiuojant Š. Tave ne kartą diena apaũšo, tave aplojo šunes Mataušo Plš. Juos bevakaruojančius apaũšo Pg. Ar jau mėnesį apaũšo (saulė užtekėjo, mėnesiui dar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsiausti — 1 apsiaũsti, apsiaũčia (àpsiaučia), àpsiautė NdŽ; L 1. tr. H159, R, Sut, K, Š, Rtr apdengti, apsupti, apgaubti (skara, drabužiu); užvilkti (ant kito drabužio): Apsiaũsk mergelę skepetu, kad nesušaltų Skdv. Agurkų rasodą vakare reikės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ataušti — 2 ataũšti intr. išaušti: Galiausiai trečioji diena ataušo Ns1859,2. aušti; apaušti; ataušti; išaušti; nuaušti; paaušti; praaušti; užsiaušti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”